خدمات سپهر گستر زاگرس

·  طراحی و تولید نرم افزار های تحت ویندوز به سفارش مشتری

·  فروش تولیدات و محصولات نرم افزاری

·  طراحی وب سایت و پورتال های سازمانی

·  پیاده سازی راه حل های جامع نرم افزاری مبتنی برویندوز

·  مشاوره و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

·  هوشمند سازی و بکار گیری سیستم های مدیریت دانش

·  بومی سازی نرم افزار بر اساس نیاز سازمان ها

·  پیاده سازی بانک های اطلاعاتی 

و سایر نرم افزار های سفارشی