چرا داده پرداز سپهر گستر زاگرس

تجربه شرکت به مدت 4 سال متوالی در تولید نرم افزار های درمانی نظیر HIS و مطب و درمانگاه و نرم افزار های اتوماسیون اداری

همچنین پشتیبانی به موقع و تعامل کامل با مشتری که در تسریع پروژه بسیار حائز اهمیت می باشد

پروژه های متعدد داخل و خارج کشور نظیر کشور عراق گواهی بر توانای و قدرت شرکت می باشد