نرم افزار مدیریت بیمارستانی HIS

سيستم جامع مدیریت بیمارستانی HIS با پيشرفته ترين تكنيك هاي برنامه نويسي در زمينه ذخيره و بازيابي اطلاعات طراحي شده است که در ذيل به معرفي خلاصه‌اي از قابليتهاي اين سيستم مي‌پردازيم .
  
 سيستم پذيرش : 
 در اين قسمت كاربر با توجه به فرم استاندارد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي , براي بيمار تشكيل پرونده داده و شماره پرونده بيمار تعيين مي‌گردد و دركليه مراجعات بعدي بيمار اين شماره ثابت مي‌ماند . 
 · امكان تشكيل پرونده بيمار بر اساس اطلاعات ثابت وي و اختصاص شماره پرونده ثابت براي بيمار.
 · امكان ثبت مراجعه بيمار بر اساس اطلاعات متغير در هر مراجعه ( نوع بيمه ، آدرس ، بيماري ، پزشك و ... ).
 · امكان جستجوي پرونده بيماران بر اساس نام ، نام خانوادگي ، شماره پرونده ، شماره سريال و با رؤيت نام پدر و شماره شناسنامه ، دسترسي سريع به پرونده بيماران را ايجاد كرده است .
 · امكان تخت دهي به بيمار در ثبت مراجعه با استفاده از سيستم كامل مانيتورينگ تختهاي بيمارستان كه بصورت گرافيكي توانايي انتخاب تخت خالي در كمترين زمان را امكان پذير مي كند.
 · امكان ثبت انتقالهاي بيمار از بخشي به بخش ديگر با سيستم كنترل تخت دهي كه در نهايت براي استعلام هتلينگ بيمار در ترخيص مورد استفاده قرار مي گيرد.
 · امكان رؤيت تمامي پرداختهاي بيمار با شماره قبضهاي صندوق جهت كنترل وديعه بيمار.
 · ليست گيري از بيماران بستري به تفكيك ( بخش مورد نظر با امكان فيلتر بر روي پزشك خاص و بيمه خاص ).
  
 سيستم پذيرش سرپايي اورژانس : 
 · تشكيل پرونده بيمار بصورت مختصر در حد مشخصات اصلي بيمار انجام مي‌شود و اطلاعات تمامي فعاليتهاي درماني سرپايي و مواد مصرفي در حين درمان , ذخيره مي‌گردد . به هر بيمار يك شماره پرونده سرپايي داده مي‌شود .
 · در زمان مراجعه بيمار به صندوق , با ارائه اين شماره تمامي اطلاعات از طريق شبكه در صندوق رؤيت شده و قبض بيمار چاپ مي‌گردد .
 · با در نظر گرفتن تعاريف بيمه , نوع فعاليت و ذينفع در هر فعاليت , امكان چاپ برگه فعاليتها به همراه مبلغ پرداخت شده جهت ارائه بيمار به بيمه وجود دارد .
  
 صندوق : 
 · با ايجاد صندوق لينك به تمامي واحدهاي كاري بيمارستان كاربر صندوق صرفاً با وارد كردن كد بيمار قبض مربوطه را پرينت گرفته و هيچ كار محاسباتي يا ورود اطلاعات ندارد كه باعث جلوگيري از ازدحام مردم پشت استيشن صندوق مي شود.
 · تمامي قبضها با قيد نام صندوقدار , تاريخ و ساعت صدور قبض مي‌باشد كه امكانات زيادي را جهت كنترل داخلي صندوق فراهم مي‌نمايد . 
  
  
ترخیص : 
 · با توجه به تعريف فعاليتهاي درماني در بيمارستان و قيمت هاي آزاد و بيمه و نيز تعاريف پزشكان و طرف حسابهاي بيمارستان و انواع در صد حق العلاج مربوط به آنها صورتحساب بيمار آماده مي‌گردد. 
 · از قابليتهاي مهم سيستم : فعاليتهاي انجام شده براي بيمار از طريق اين سيستم بصورت خودكار ظرف مدت زمان كمتر از 1 ثانيه از واحدهاي راديولوژي ,‌ فيزيوتراپي , آزمايشگاه , اتاق عمل ، بخشها ، داروخانه  ، درمانگاه و پذيرش استعلام گرفته مي‌شود و ديگر نيازي به استعلام دستي از واحد هاي مختلف بيمارستان نمي باشد . اين امكان بصورت قابل توجهي باعث بالا رفتن سرعت ترخيص بيماران مي‌گردد.
 · امكان چاپ صورتحساب كلي بيماران , صورتحساب هتلينگ و اطباء به تفكيك و نيز  صورتـحسـاب بيـمـه بـيماران ( بيمه اصلي و بيمه مكمل ، بيمه مكمل پايه ، صورتحساب بيمار بيمه‌اي و ريز صورتحساب بيمار) وجود دارد .
 · ورود اطلاعات معرفي نامه هر بيمار بيمه اي در زمان ترخيص امكان محاسبة دقيق سهم سازمان و بيمه شده را در سيستم بصورت مكانيزه فراهم كرده است .
 · در ترخيص , پرونده بيماران از لحاظ نوع ترخيص ( عادي , فوت , انتقال به مراكز ديگر و ... ) مشخص شده است و با توجه به پيش پرداخت هاي بيمار و جمع كل صورتحساب مبلغ پرداختي و يا دريافتي بيمار مشخص مي‌گردد 
 · امكان درج تخفيف به ريز سرويسها بر روي سهم پزشك يا بيمارستان به صورت درصدي يا مبلغي وجود دارد.
 · امكان درج مبالغ خارج از تعرفه براي كاركرد پزشك بر روي تك تك فعاليتها ( مازاد دريافت پزشكان ).
 · امكان پرينت ريز عملكرد واحدهاي پاراكلينيك براي بيمار جهت تسريع بخشيدن به تكميل پرونده بيمار به گونه اي كه در زمان ترخيص پرونده جهت ارائه به بيمه حاضر باشد.
  
 سيستم جامع امور قراردادها :
 · پرونده بيماران بيمه اي پس از ترخيص و تأييد واحد ترخيص از طريق شبكه در اختيار اين واحد قرار مي‌گيرد كه با ورود شماره نامه هاي ارسالي بيمه در هر پرونده و زمان ارسال و بازگشت پرونده از سازمانهاي بيمه طرف قرارداد كنترل شديدي در مورد ارسال و دريافت اوراق بيمه بعمل مي‌آيد.
 · امكان ورود شماره چك دريافتي از بيمه با قيد مبلغ كه با توان جستجوي پرونده بيماران بر اساس پارامترهاي مختلف صورت گرفته و امكان صدور سند حسابداري را فراهم مي‌نمايد .
 · از قابليتهاي مهم سيستم : امكان ورود كسورات پرونده هاي بازگشتي از بيمه و محاسبة سهم بيمارستان و پزشكان با توجه به درصدهاي حق العلاج تعريف شده در سيستم .
 · امكان گزارش گيري از كسورات اعمال شده به تفكيك نوع فعاليتها و نوع ذينفع ها در بازه زماني دلخواه وجود دارد و به تفكيك بيمه‌هاي مورد نظر 
 · امكان صدور سند چك و مطالبات اوراق بازگشتي از بيمه .
 · آمار دقيق مطالبات بيمه خاص و نيز كسورات به تفكيك هر فعاليت.
  
   سيستم حسابداري اطباء : 
 اين سيستم امكان محاسبه درآمد پزشكان و طرف حسابها را با درصدهاي حق العلاج متفاوت داشته كاربر با امكان بدهكار كردن يا بستانكار كردن كليه طرف حسابها و پزشكان بر اساس كاركرد يا مبلغ خاص مسائل مربوط به حسابداري اطباء را انجام مي‌دهد .امكان گزارشگيري متنوع مالي از قبيل كاركرد پزشك به تفكيك بيماران(آزاد, بيمه اي و ‌سرپايي ،  بستري) , صورتحساب پزشك , ليست بيماران آزاد , پزشكان بدهكار,گزارش پرداختي علي الحساب بيماران بيمه اي , تهيه ديسكت بانك جهت پرداخت كاركرد پزشكان و توان بدهكار كردن خودكار پزشكان از بابت كاركرد در زمان پرداخت و نيز ايجاد فلاپي بانك و گزارش فلاپي و دهها گزارش ديگر .
  

سیستم بخش : 

 

 · در هر بخش بيماران حاضر با توجه به اطلاعات پذيرش آنها و نام اتاق و تخت شان قابل رؤيت مي‌باشد .
 · شرح فعاليت انجام شده در طول درمان بيمار با تعيين تاريخ و ساعت عملكرد پرستاري در پرونده الكترونيكي بيمار ثبت مي‌گردد .
 · ريز مشاوره‌ها و ويزيتها با قيد زمان و پزشك معالج ثبت مي‌گردد .
 · شرح حال بيمار در ساعتهاي مختلف از طريق پرستار مربوطه در پرونده ذخيره مي‌شود .
 · درخواستها و استعلامها از واحدهاي مختلف ( داروخانه, آزمايشگاه, فيزيوتراپي ، تصويربرداري ( MRI,CT، راديولوژي و ... ) به صورت الكترونيكي و از طريق شبكه امكان پذير مي‌باشد .
 · كنترل عملكرد پرستاري در زمينه درخواستهاي پزشك معالج با دراختيار داشتن زمان و تاريخ درخواستها امكان پذير مي‌باشد .
 · امكان رؤيت جواب آزمايشها ، ريپورت تصويربرداري به صورت online در بخش.
 · امكان ثبت مصرف واقعي دارو و كنترل سبد دارويي بيمار.
 · امكان ثبت كليه خدمات ارائه شده در بخش در پرونده بيمار.
 · قابليت رؤيت بيماران پزشك خاص در بيمارستان به تفكيك بخش ها.
 · امكان ثبت و ارسال الكترونيكي درخواستهاي مختلف ( دارو ، آزمايش ، فيزيوتراپي ، تصويربرداري ( MRI,CT ، راديولوژي ، سونوگرافي و ... ) با لينك به تمامي واحدهاي پاراكلينيك بيمارستان.
 · با امكان لينك تمامي دستگاههاي آزمايشگاهي به بانك اطلاعاتي سيستم جامع آزمايشگاهي Tebsoft امكان جوابدهي خودكار بدون نياز به ورود اطلاعات فراهم شده كه باعث تسريع بخشيدن به روال جوابدهي آزمايش به بخش ها مي شود.
  
 سيستم جامع مدارك پزشكي تحت ويندوز : 
  بانك اطلاعاتي اين نرم افزار شامل اطلاعات مربوط به كليه بیمار ها می باشد و قابليت ايجاد گزارشهاي متنوع و ايجاد ديسكت موزد نیاز سازمان های بیمگر را فراهم مي‌نمايد . 
  
  
 سيستم اطلاع رساني مالي پزشكان :
 كليه پزشكان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود با مراجعه به وبسایت بیمارستان كليه اطلاعات مربوط به بيماران و نيز بدهكاري و بستانكاري خود را در سال و ماه مورد نظر رؤيت كرده و  بدون مراجعه به واحد مالي بيمارستان صورتحساب خود را دريافت كنند 
  
 توضيح : اين سيستم كليه پرداختي ها و بستانكاريهاي پزشكان را با قيد تاريخ و موضوع پرداخت نمايش مي‌دهد كه پزشكان بر حسب نياز مي‌توانند از صورتحسابهاي خود پرينت تهيه نمايند .
  
 سيستم گزارشگيري مديريت : 
  امكان تهيه گزارشات مختلف از كليه فعاليتهاي درماني, مالي , آماري و تحقيقاتي مركز كه در زير به تعدادي از آنها اشاره شده :
 · گزارش از كليه بيماران بستري در بازه زماني دلخواه يا در سرويس پزشك خاص
 · گزارش از بيماران بستري در حال حاضر
 · گزارش از بيماران فوت شده در بازه زماني دلخواه
 · گزارش از تعداد تختهاي فعال
 · گزارش از درآمد تختها به تفكيك نوع اتاق
 · گزارش از درآمد مركز بر اساس هر نوع سر فصل درآمدي تعريف شده توسط حسابداري به تفكيك بيماران آزاد و بيمه 
 · گزارش مالي از بيماران ترخيص شده در بازه زماني دلخواه به تفكيك بيماران آزاد و بيمه
 · گزارش مالي از بيماران ترخيص شده بدون پرداخت پول ( بيماران فراري ، بيماران ضمانت شده ) با ريز بدهي بيمار و علت عدم پرداخت پول
 · گزارش آمار روزانه مديريت شامل عملكرد بخشها ، نقل و انتقالها ، پذيرش شده‌ها و ترخيصيها
 · گزارش از وصولي‌هاي بيمه‌هاي مورد نظر در بازه زماني دلخواه 
  · گزارش از طلب بيمارستان از بيمه‌هاي مورد نظر
 · گزارشات آماري از عملكرد واحدهاي مختلف بيمارستان در بازه زماني دلخواه
 · صورتحساب كامل پزشكان بر اساس كاركرد بدهكاري و بستانكاري به تفكيك بيمه و آزاد
 · گزارش از درآمد بيمه‌ها در بازه زماني دلخواه
 · گزارش از عملكرد بيمه‌ها از بابت تعداد بيماران بستري
 · گزارش فعاليت بخش‌ها شامل تخت روز اشغالي ، درصد اشغالي تخت ، تخت روز بستري و حد اقامت 
 · گزارش پذيرش بيماران در بازه زماني دلخواه با امكان فيلتر بخش خاص با پزشك خاص و بيمه خاص
 · گزارش خروج بيماران در بازه زماني دلخواه با امكان فيلتر بخش خاص و بيمه خاص 
 · گزارش تشخيص اوليه بيماريها در بازه زماني دلخواه با امكان فيلتر مابين كدهاي تشخيص مورد نظر .
 · گزارش جراحي و اقدامات پزشكي در بازه زماني دلخواه با امكان فيلتر پزشك خاص و مابين كدهاي جراحي مورد نظر
 · گزارش از علت فوت با قيد بخش پذيرنده ، بخش آخر و كد اصلي و زمينه‌اي ( 2و1 )
 · گزارش تشخيص اوليه بيماريها در بازه زماني دلخواه با امكان فيلتر پزشك خاص با قيد كد تشخيص ( 3 ، 2 ، 1) 
 · گزارش بايگاني امورقراردادها
 · گزارش از چك‌هاي وصولي از بيمه‌ها
 · گزارش وضعيت پرونده بيمار مورد نظر
 · گزارش از ميزان كسورات اعمالي از سوي سازمانهاي بيمه به تفكيك فعاليت و با قابليت فيلتر كردن ذينفع خاص
 · و …
 ساير سيستمها از قبيل تصويربرداري ‌, ‌فيزيوتراپي , آزمايشگاه , داروخانه , انبار دارويي ، اتاق عمل , كت لب ، پزشكي هسته اي ، سنگ شكن ، درمانگاه ، آندوسكوپي و .... همگي بصورت كامل مطابق با نيازهاي روز هر واحد طراحي شده است كه غني ترين سيستم هاي تحت ويندوز براي هريك از اين بخشها مي‌باشند. 
 آنچه در بالا به رشته تحرير درآمد , نگاه كلي بر سيستم جامع بيمارستاني سپهر گستر زاگرس مي‌باشد كه در صورت نياز به آشنايي بيشتر با جزئيات سيستم , پيشنهاد مي‌گرددكه با هماهنگي شركت نمايش كامل از نرم‌افزار را بررسي نموده تا از نزديك با قابليتهاي ويژه برنامه آشنا شويد . 
 اميد است كه گروه مهندسي نرم افزار اين شركت گامي هرچند كوچك ولي مثبت در رفع مشكلات واحدهاي درماني كشور برداشته باشد .