مشتریان

 1. بیمارستان فارابی کرمانشاه
 2. مرکز جراحی تخخصی نور طب کرمانشاه
 3. شرکت ZamZam Water Tech عراق - کویت
 4. درمانگاه شبانه روزی مسکن
 5. درمانگاه شبانه روزی قائم
 6. درمانگاه شبانه روزی ابن سینا
 7. دکتر احمد فلاحی
 8. دکتر داریوش جلیلی
 9. دکتر آسو علی محمودی
 10.  دکتر مسعود ملکی
 11. دکتر فاطمه هادوی
 12. دکتر محمود مبلغی
 13. دکتر همایون اختیاری
 14. دکتر رضا میرویسی
 15. دکتر داریوش سهرابی
 16. دکتر مهدی منتظری
 17. دکتر علی رشیدی
 18. دکتر منوچهر کرانی
 19. دکتر صید مرادی
 20. دکتر آرمین مصلحت