چرا داده پرداز سپهر گستر زاگرس

تجربه شرکت به مدت 4 سال متوالی در تولید نرم افزار های درمانی نظیر HIS و مطب و درمانگاه و نرم افزار های اتوماسیون اداری

همچنین پشتیبانی به موقع و تعامل کامل با مشتری که در تسریع پروژه بسیار حائز اهمیت می باشد

پروژه های متعدد داخل و خارج کشور نظیر کشور عراق گواهی بر توانای و قدرت شرکت می باشد

خدمات سپهر گستر زاگرس

·  طراحی و تولید نرم افزار های تحت ویندوز به سفارش مشتری

·  فروش تولیدات و محصولات نرم افزاری

·  طراحی وب سایت و پورتال های سازمانی

·  پیاده سازی راه حل های جامع نرم افزاری مبتنی برویندوز

·  مشاوره و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

·  هوشمند سازی و بکار گیری سیستم های مدیریت دانش

·  بومی سازی نرم افزار بر اساس نیاز سازمان ها

·  پیاده سازی بانک های اطلاعاتی 

و سایر نرم افزار های سفارشی